ارزش ها:

• رعایت حقوق مشتریان

• اعتماد متقابل با کارکنان

• حفاظت از محیط زیست

• مسئولیت پذیری اجتماعی

• وفاداری به منابع انسانی

• تعهد به کیفیت محصولات

• رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای