راهبرد های سازمان:

• افزایش سهم و ارتقای جایگاه شرکت در بازار سلامت کشور

• افزایش میزان سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه فنآوری های نوین و پیشرفته در عرصه دارو و پزشکی

• افزایش سهم در تحقیق و توسعه فناوریها و محصولات نوین عرصه سلامت

• ارتقاء منابع انسانی و ارزش آفرینی در عرصه سلامت

• توسعه تعاملات و ارتباطات موثر داخلی و بین المللی

• توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای دانش بنیان و فنآوری های پیشرفته و تولید محصولات

• اجرای استراتژی ها در چارچوب سياست های كلي اقتصاد مقاومتی