Hamburger

مقالات

تأثیر داروی ایسکادور بر کرونا ویروس جدید (Covid-19)

همانند دیگر بیماری های تنفسی از جمله سارس، مرس و سرماخوردگی، کووید-19 یک بیماری تنفسی است، از این رو، معموال ابتدا ریه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. عالئم اولیه شامل تب، سرفه و تنگی نفس هستند. این عالئم می توانند طی دو روز یا تا 14 روز پس از تماس با ویروس ظاهر شوند. شدت کووید-19 از عالئم خفیف یا بدون عالئم تا شدید یا گاهی اوقات بیماری مرگبار متغیر است. داده های مربوط به بیش از 17 هزار مورد گزارش شده در چین نشان داده اند که 81 درصد موارد خفیف و باقی آنها شدید یا بحرانی بوده اند.

  • تأثیر داروی ایسکادور بر کرونا ویروس جدید

مقالات و مطالعات بالینی انجام شده بر روی فرآورده های ایسکادور M/P/Qu

با توجه به رواج مصرف فرآورده های ایسکادور Qu/M/P در کشورهای اروپایی، بیشتر مطالعات بالینی انجام شده در مورد این فرآورده ها در اروپا انجام شده است. نکته حایز اهمیت در مطالعات بالینی حجم نمونه (تعداد بیمار) می باشد. هر چقدر حجم نمونه در مطالعات آماری بیشتر باشد، نتایج مطالعه تعمیم پذیزتر می شود. در ادامه بطور خلاصه به تعدادی از این مطالعات که بر روی تعداد زیادی از بیماران انجام شده است، اشاره می شود:

  • مقالات و مطالعات بالینی

مقالات و مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی انجام شده با فرآورده های ایسکادور

در مطالعات آزمایشگاهی، از سلولهای سرطانی برای آزمایش ماده مورد نظر استفاده می شود تا تاثیرات ضد سرطانی آن ماده، ارزیابی شود. مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی بر روی همه فرآورده های دارویی، قبل از اینکه این فرآورده ها بر روی بیماران مورد استفاده قرار گیرند، انجام می شود.

مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی بر روی تاثیرات فرآورده های ایسکادور Qu/M/P در آزمایشگاههای تخصصی انجام شده است. در زیر به تعدادی از این مطالعات اشاره شده است:

  • مقالات و مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی