Hamburger

مقالات

مقالات و مطالعات بالینی انجام شده بر روی فرآورده های ایسکادور M/P/Qu

با توجه به رواج مصرف فرآورده های ایسکادور Qu/M/P در کشورهای اروپایی، بیشتر مطالعات بالینی انجام شده در مورد این فرآورده ها در اروپا انجام شده است. نکته حایز اهمیت در مطالعات بالینی حجم نمونه (تعداد بیمار) می باشد. هر چقدر حجم نمونه در مطالعات آماری بیشتر باشد، نتایج مطالعه تعمیم پذیزتر می شود. در ادامه بطور خلاصه به تعدادی از این مطالعات که بر روی تعداد زیادی از بیماران انجام شده است، اشاره می شود:

  • مقالات و مطالعات بالینی

مقالات و مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی انجام شده با فرآورده های ایسکادور

در مطالعات آزمایشگاهی، از سلولهای سرطانی برای آزمایش ماده مورد نظر استفاده می شود تا تاثیرات ضد سرطانی آن ماده، ارزیابی شود. مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی بر روی همه فرآورده های دارویی، قبل از اینکه این فرآورده ها بر روی بیماران مورد استفاده قرار گیرند، انجام می شود.

مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی بر روی تاثیرات فرآورده های ایسکادور Qu/M/P در آزمایشگاههای تخصصی انجام شده است. در زیر به تعدادی از این مطالعات اشاره شده است:

  • مقالات و مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی